مثل آن است که شاهرگ احساسم را زده باشی! بند نمی آید دوست داشتنت