انتهای شهریور...ابتدای من است!!!

تا بستان که به پایان رسد

من بهار میشوم!

زردی من از برگها...

سبزی آنها از من...