نیا...

بیایی ...

 نقش می بندد بوسه های من

بر گونه ی تو !