دیروز چک باطله است ...

فردا چک موعد دار ...

امروز تنها نقدینگی شماست...

 آن را عاقلانه هزینه کنید