نگاهت طوفان را میماند

بر باد میدهد

هرچه که ساخته ام سالها