نمیــگوید بیـــــــــــــــــــا !
نمیــگوید بــــــــاش !
نمیگوید به من حتی " بــــــــرو راحتــــــــــم بگــــــــــذار" ! ! ...
مـــــــــــی آید . . .
حرفهای عاشـــــــــــــقانه می شنود. . .
لبخــــــــــــند میــــــزند . . .

گاهی سکوت آنگاه:
میـــــــــــــــــــــرود ! !