شیرین تری از آنکه برایم عسل شوی

می خواستم بمانی و ضرب المثل شوی

آری چنان زلال و لطیفی که می شود

با یک نظر در آینه و آب حل شوی

گفتم اگر که ماه شوم برکه ام تویی

باور نداشتم که به دریا بدل شوی

روزی پرنده باشی و من را رها کنی

زیباترین روایت اهل محل شوی

حالا پس از تمامی آن روزهای خوب

تنها خوشم که گاه گداری غزل شوی .

 

بنیامین دیلم کتولی