همه می نوشند

یکی آب

دیگری شراب

و من:

نگاه تو را