حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه ی خویش با دیگران

مشکن؛

 

که ما هر یک یگانه ایم

موجودی بی نظیر و بی تشابه؛

 

و آرمان های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران

بنیاد مکن؛

 

آنگاه تو خودت بهتر می دانی که "بهترین" در زندگانیت

چگونه معنا میشود.