از بهار


تقویم می ماند

 

از من

 

استخوانهایی که تو را

 

دوست داشتند