بیاید والنتانین رو تحریم کنیم 

مگه ما روز عشق ایران باستان ندارم

پس چرا والنتاین؟؟؟

مگه اینقدر به ایرانی بودن خودتون افتخار نمیکنید 

یعنی همش در حد حرفه ! 

بابا 29 بهمن روز عشق ایران باستانه 

روز سپنتامینو !!!