دلم

بی تو

خزر است !!

راه به آب های آزاد ندارد ..