چشم های من
این جزیره ها که در تصرف غم است
این جزیره ها که در چهارسو محاصره است
در هوای گریه های نم نم است
گرچه گریه های گاه گاه من
آب میدهد درخت درد را
فکر کنم
عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح کند پایتخت درد را