حرف ابروی تو اینست : کمی غم داری
خدمتت عرض نکردم که مرا کم داری

عاقبت این دل بد سابقه ام می فهمد
گاه و بی گاه چرا آه دمادم داری

طبق اسناد فلان باغچه ، گل، پی برده ست
غم چرا غصه ندارد تو چرا غم داری

عشق ، هم صحبت خوبی ست ولی می داند
هم نداری دل همراه شدن ، هم داری

گفته ام با خط خوش روی لبت بنویسم :
باطنن باده ای و ظاهر آدم داری

نقشه ات چیست که بی شاهد ومدرک خود را
باز هم مرکز زیبایی ی عالم داریپیام سیستانی