هر وقت دیدی حریف داره برنـــده میشه

یه لبخنـــد بـــزن تا به بردش شک کنه !