لحظه های با تو

از عمرم حساب نمی شوند

از آخرتم حساب می شوند

از بهشت ...