کاش تو این جاده . . .
یک تابلو نصب می کردند . . .
" تـــــــــــــو "
2 کیلومتر . .