بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم :
نیمه می‌شنویم ؛
یک چهارم می‌فهمیم ،
هیچی فکر نمی‌کنیم !
و دوبرابر واکنش نشون می دیم ... !!!