وما...

نسلی هستیم که مهمترین حرفهایمان را نگفته ایم..........

                                                                                                                                           تایپ کرده ایم