زیباترین جمله اینه که بشنوی "... ولی، من دوستت دارم"...
و دردناکترین جمله اینه که بشنوی "من دوستت دارم، ولی..."...