دانه ی تسبیح ،مارا حالتی دیگرنداد
            بعد از این در پای خم ،انگور باید دانه کرد.