تو را خودم چشم زدم!
بسکه نوشتمت میان شعرهایم
بی انکه اسفند بچرخانم میان واژه ها!
تو را خودم چشم زدم...!