حــرف ِ تـــو کـه مـــــــﮯشود...

مـن ،

چـقـدر نــاشـﮯـانـه !

ادّعــاـﮯ ِ بــﮯ تــفاوتــﮯ مـﮯکــنم !