این روز ها دنیا به کام کسانیست

که حِسّ چشایی ِشان را از دست داده اند !