برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنیدآدم ها وقتــی از هـم دور مـی شـونـد

کـه دارنـد بـه کـس دیـگـری نـزدیـک مـی شـونـد...