خود را نرنجان 

آنکه بودنت را قدر ندانست

لایق حضور در فکرت هم نیست..