رمز شیرینی این قصه کجاست؟

 که نه تنها شیرین، بی نهایت زیباست..

آنکه آموخت به ما درس محبت می خواست؛

 جان چراغان کنی از عشق کسی ..

به امیدش ببری رنج بسی..

تب و تابی بُوَدت هر نفسی..

به وصالی برسی یا نرسی!

سینه بی عشق مباد!

فریدون مشیری