چقدر ســ ـــــرد است! وقتــــ ـــی... می خواهمتــــ ـــــ ــــــ ... . . .. .

. . و نیستــ ــ ــــی!!!