به پرنده ای که بر بام می نشیند نگاه کن

چشمانش از واقعه ای خبر می دهند

 که در راه است

و چون پرنده از بام پرید

دیگر نگاه مکن

واقعه همان غیاب پرنده است