قرار نیست که ما تا همیشه بد باشیم
علیه عشق سندهای مستند باشیم

تمام راه خطا را درست طی کردیم
بیا که راه وفا را کمی بلد باشیم

بیا به سادگی باغ احترام کنیم
و آبدارترین میوه‌ی سبد باشیم

رونده مثل نسیمی که می‌وزد همه جا
شبیه برگ که بر آب می‌رود باشیم

به پاس حرمت گل باغ را لگد نکنیم
اگر نشد که چنین بود در صدد باشیم

بدست حضرت حوّا زنیم بوسه مهر
وگرنه آدم خوبی نمی‌شود باشیم

برای رفتن از پیش هم شتاب چرا؟
کنار هم بنشینیم و تا ابد باشیم

امیر عاملی قزوینی