گرفته بوی تــــــــــــو را خواهش لیالی من

کجایی ای شراب عزیز خشکســــالی من؟

گرفتـه بوی تـــــــــــــــو را واژه واژه شعرم

خیـال تــــــــــو تا پا گذاشـت در حوالی من

کجــایی ای که مدامم به خــواب می آیی؟

بهانه پیــــــــــــــــــــکار نفس لا ابالی من!

چنین که بوی تو هست و خودت نمی بینم

چگونه بغض نترکـــــــد، کمان هلالی من؟

اگرچه قصه تلخیســــــــــت یاس از پاسخ

 شمــــــــــــا کجا و من و کلبه خیالی من

غزل بنام تــــــــو من نذر می کنم هرشب

اگر بیایی و بگیری دو دســـــت خالی من

مازیار- 26 آذر 1383