عشــــــــــق از تمام من و یک نگاه تو

تشکیل گشته و همین است گنـــاه تو

یعنی نگاه میکنی و عشق جلوه میکند

راهی به عقل نیست در پیشگـــــاه تو

وقتی که عشــــــق تو تجلی کند،غزل

پایی شکسته است سوی بارگـــــاه تو

سازم به میل خودش کوک می شــــود

قانون و قاعده نیست در بار گـــــــــاه تو

****

روزها آمد و رفت و منم هنــــــــــــــــوز

حیران خط ساده چشم سیـــــــــــاه تو

مازیار89/5/3