بر بزن

یکبار دیگر حکم کن

 اما نه بی دل!

حکم :دل

هرکه دل دارد بیندازد وسط

من و تو دلهایمان را رو کنیم

دل که روی دل بیفتد عشق حاکم است

وبعد به حکم عشق بازی می کنیم

بیا! این دل من!

حالا تو دلت رو رو کن

چی شد؟ دل نداری؟

بر بزن

حکم لازم

دل گرفتن! دل سپردن هر دولازم!

عشق لازم!

عشق لازم!