بتم که ناز جمـــــــالش جو راز سربسته است

به غارت دل دیــــــــــوانه ام کمر بسته است

بتم که راز جمالش تمـــــــام هستی ام است

هزار ناز و کرشمه به هر نظـــــر بسته است

بر آن فرشته زیبــــــــــــــــا دلی که دل بازد

حدیث غیـــــــــــر نگوید، ره دگر بسته است

قسم به عشـــــــق که یک لحظه هجرت او

چه داغها و اثرها که بر جـــــــگر بسته است

 به پایبوس نگاهش شتـــــــــــــــاب جایز شد

قوام ما به دوام همین نظـــــــــر بسته است

به بیست و چند سالش ارچه دست ما نرسید

برای این شب باقی ره سحـــــــر بسته است

 

12/9/84مازیار