مــــارا نکشان به سوی لبهای خودت
بر گـــــرد برو بخواب در جـــــای خودت
می خواهی اگر ببوسمت حرفی نیست
امـــــا همه ی عــواقبش پــــای خودت