حرفی ساده برای شما

من با دو کلام، دو حرف، دو گونه راز، گفتگوی عشق را زمزمه میکنم، حرفی ساده برای شما...

شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
18 پست
شهریور 91
27 پست
مرداد 91
48 پست
تیر 91
46 پست
خرداد 91
50 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
12 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
22 پست
غزل
94 پست
شعر_نو
8 پست
سایرین
51 پست
شاملو
6 پست
مجید_آژ
1 پست
شعرنو
19 پست
حافظ
3 پست
رباعی
7 پست
خیام
1 پست
فردوسی
1 پست
مثنوی
2 پست
سعدی
2 پست
مولوی
2 پست
رودکی
1 پست
محیا_شمس
1 پست
فروغ
3 پست
59 پست
شهریار
1 پست
مصدق
2 پست
شمس
3 پست
دوبیتی
1 پست
محمد_شمس
1 پست