بی تفاوتی

حــرف ِ تـــو کـه مـــــــﮯشود...

مـن ،

چـقـدر نــاشـﮯـانـه !

ادّعــاـﮯ ِ بــﮯ تــفاوتــﮯ مـﮯکــنم !

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

م ر م ر

چقدر ســ ـــــرد است! وقتــــ ـــی... می خواهمتــــ ـــــ ــــــ ... . . .. . . . و نیستــ ــ ــــی!!!