خلوت

عقــــل، بیهـــــوده ســــر طــــرح معـمــــا دارد
 بـــازی عشـــــق مگـــر شایــــــد و امــــا دارد؟

 

با نسیم سحــری دشت پـــر از لالـــه شکفت

سـر ِ ســــر بستــه چرا این همــــه رسوا دارد؟

 

در خیال آمـــــدی و آینــــه ی قلـــب شکســت
  آینـه تــازه از امــــــــــــروز تمــــــــــــاشــا دارد!

 

بس کـــه دلتنگـــم، اگر گریــه کنم، مــی گویند:
قطـــــــره ای قصــــد نشـــان دادن دریــــــا دارد!

 

تلخــــی عمر به شیرینـــــی عشق آکنده است
چه ســــر انجام خوشـــی گــــردش دنیـــــا دارد!

 

عشـــق، رازیست کـــه تنها به خـــدا باید گفت
چه سخـــن ها کــه خــــدا با مـــن ِ تنهـــا دارد!

 فاضل نظری

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهتاب

سلام دوست خوبم [گل] عشق رازي است مقدس. براي كساني كه عاشقند،عشق براي هميشه بي كلام مي ماند؛اما براي كساني كه عشق نمي ورزند،عشق شوخيِ بي رحمانه اي بيش نيست